logo
logo

Sadhvi

Anna Breycha 2022
Sadhvi

Original Size 27,5x33cm
Pigment on aluminum