logo
logo

Dante Zyklus V

Anna-Breycha 2023
Dante Zyklus V

Orginal Size 45x30,5 cm
Pigment on Playwood